HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

17/06/2019

Danh mục các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, gồm:

 1. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 01: Chuẩn mực chung
  Download
 2. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 02: Hàng tồn kho
  Download
 3. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 03: Tài sản cố định hữu hình
  Download
 4. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 04: Tài sản cố định vô hình
  Download
 5. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 05: Bất động sản đầu tư
  Download
 6. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 06: Thuê tài sản
  Download
 7. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 07: Kế toán khoản đầu tư vào Công ty liên kết
  Download
 8. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 08: Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh
  Download
 9. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
  Download
 10. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 11: Hợp nhất kinh doanh
  Download
 11. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14: Doanh thu và thu nhập khác
  Download
 12. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 15: Hợp đồng xây dựng
  Download
 13. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16: Chi phí đi vay
  Download
 14. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 17: Thuế Thu nhập doanh nghiệp
  Download
 15. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
  Download
 16. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 19: Hợp đồng bảo hiểm
  Download
 17. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 21: Trình bày Báo cáo tài chính
  Download
 18. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 22: Trình bày bổ sung Báo cáo tài chính của các Ngân hàng và Tổ chức tài chính tương tự
  Download
 19. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
  Download
 20. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  Download
 21. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và Kế toán khoản đầu tư vào Công ty con
  Download
 22. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 26: Thông tin về các bên liên quan
  Download
 23. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ
  Download
 24. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 28: Báo cáo bộ phận
  Download
 25. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
  Download
 26. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30: Lãi trên cổ phiếu
  Download
Facebook Comments

Bài viết liên quan