HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

06/01/2018

Danh mục các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, gồm:

 1. Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1: Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1)
  –  Download
 2. Chuẩn mực kiểm toán số 200: Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
  –  Download
 3. Chuẩn mực kiểm toán số 210: Hợp đồng kiểm toán
  –  Download
 4. Chuẩn mực kiểm toán số 220: Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính
  –  Download
 5. Chuẩn mực kiểm toán số 230: Tài liệu, hồ sơ kiểm toán
  –  Download
 6. Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính
  –  Download
 7. Chuẩn mực kiểm toán số 250: Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính
  –  Download
 8. Chuẩn mực kiểm toán số 260: Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán
  –  Download
 9. Chuẩn mực kiểm toán số 265: Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán
  –  Download
 10. Chuẩn mực kiểm toán số 300: Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính
  –  Download
 11. Chuẩn mực kiểm toán số 315: Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị
  –  Download
 12. Chuẩn mực kiểm toán số 320: Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán
  –  Download
 13. Chuẩn mực kiểm toán số 330: Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá
  –  Download
 14. Chuẩn mực kiểm toán số 402: Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài
  –  Download
 15. Chuẩn mực kiểm toán số 450: Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán
  –  Download
 16. Chuẩn mực kiểm toán số 500: Bằng chứng kiểm toán
  –  Download
 17. Chuẩn mực kiểm toán số 501: Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt
  –  Download
 18. Chuẩn mực kiểm toán số 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài
  –  Download
 19. Chuẩn mực kiểm toán số 510: Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu kỳ
  –  Download
 20. Chuẩn mực kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích
  –  Download
 21. Chuẩn mực kiểm toán số 530: Lấy mẫu kiểm toán
  –  Download
 22. Chuẩn mực kiểm toán số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán (Bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan)
  –  Download
 23. Chuẩn mực kiểm toán số 550: Các bên liên quan
  –  Download
 24. Chuẩn mực kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
  –  Download
 25. Chuẩn mực kiểm toán số 570: Hoạt động liên tục
  –  Download
 26. Chuẩn mực kiểm toán số 580: Giải trình bằng văn bản
  –  Download
 27. Chuẩn mực kiểm toán số 600: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (Kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên)
  –  Download
 28. Chuẩn mực kiểm toán số 610: Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ
  –  Download
 29. Chuẩn mực kiểm toán số 620: Sử dụng công việc của chuyên gia
  –  Download
 30. Chuẩn mực kiểm toán số 700: Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
  –  Download
 31. Chuẩn mực kiểm toán số 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần
  –  Download
 32. Chuẩn mực kiểm toán số 706: Đoạn “ Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
  –  Download
 33. Chuẩn mực kiểm toán số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh
  –  Download
 34. Chuẩn mực kiểm toán số 720: Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán
  –  Download
 35. Chuẩn mực kiểm toán số 800: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt
  –  Download
 36. Chuẩn mực kiểm toán số 805: Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính
  –  Download
 37. Chuẩn mực kiểm toán số 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt
  –  Download
 38. Chuẩn mực kiểm toán số 910: Công tác soát xét Báo cáo Tài chính
  –  Download
 39. Chuẩn mực kiểm toán số 920: Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước
  –  Download
 40. Chuẩn mực kiểm toán số 930: Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính
  –  Download
 41. Chuẩn mực kiểm toán số 1000: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
  –  Download
Facebook Comments

Bài viết liên quan