VĂN BẢN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Thu nhập cá nhân tính đến thời điểm 15/05/2017, bao gồm:

 1. Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội. Ngày hiệu lực:01/01/2009.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội. Ngày hiệu lực: 01/07/2013
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội. Ngày hiệu lực: 01/01/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Ngày hiệu lực: 01/07/2013.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 5. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế. Ngày hiệu lực: 15/11/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 6. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 7. Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/10/2013.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 8. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Thuế Giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về Thuế Thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 30/07/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 9. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/tt-btc ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 VÀ thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/09/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 10. Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 15/11/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 11. Thông tư 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05/09/2014 về giảm thuế thu nhập cá nhân cho lao động làm việc tại Khu kinh tế. Ngày hiệu lực của văn bản: 20/10/2014
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 12. Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 13. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 05/02/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện luật Thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 14. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/03/2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/10/2013.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 15. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý Thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý Thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ. Ngày hiệu lực văn bản: 20/12/2013.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 16. Văn bản hợp nhất luật Thuế thu nhập cá nhân số 08/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 của Văn phòng Quốc hội. Ngày hiệu lực văn bản: 01/01/2009.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 17. Văn bản hợp nhất luật Thuế thu nhập cá nhân số 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 của Văn phòng Quốc hội. Ngày hiệu lực văn bản: 11/12/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan