VĂN BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

28/09/2018

Các văn bản luật hiện hành hướng dẫn sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ tính đến thời điểm ngày 12/09/2018, bao gồm:

 1. Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/20006 của Quốc hội về quản lý Thuế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016 của Văn phòng Quốc hội về Luật Quản lý thuế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa , cung ứng dịch vụ. Ngày hiệu lực của văn bản ngày 01/01/2011.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 5. Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cứng dịch vụ. Ngày hiệu lực của văn bản ngày 25/02/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 6. Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, phí, lệ phí, quản lý giá. Ngày hiệu lực của văn bản ngày 01/08/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 7. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Ngày hiệu lực của văn bản ngày 01/11/2018.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 8. Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 9. Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/03/2014 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ngày hiệu lực của văn bản ngày 01/06/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 10. Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính. Ngày hiệu lực của văn bản ngày 12/06/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan