VĂN BẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ

22/04/2019

Các văn bản hiện hành về Phí và lệ phí tính đến thời điểm 19/04/2019, bao gồm:

 1. Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội khóa 13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí Môn bài. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 5. Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/04/2019.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 6. Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về việc bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 7. Nghị định số 164/2015/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 8. Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 9. Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 10. Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 11. Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 12. Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 13. Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 14. Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 15. Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 16. Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 17. Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 18. Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/04/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Chính phủ hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2019.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 19. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC ngày 19/04/2019 của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ. Văn bản này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan