VĂN BẢN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Quản lý Thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tính đến thời điểm 01/05/2017, bao gồm:

  1. Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/05/2017;
    –  Download.doc
    –  Download.pdf
  2. Thông tư 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/05/2017.
    –  Download.doc
    –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan