VĂN BẢN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Bảo vệ Môi trường tính đến thời điểm 02/10/2015, bao gồm:

 1. Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2012;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2012;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường. Ngày hiệu lực của văn bản: 15/11/2012;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2012;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 5. Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường. Ngày hiệu lực của văn bản: 15/11/2012;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 6. Thông tư số 60/2015/TT-BTC ngày 27/04/2015 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 5 thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08/8/2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường. Ngày hiệu lực của văn bản: 27/04/2015;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 7. Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường, Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011, Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012, Thông tư số 60/2015/TT-BTC ngày 27/04/2015. Ngày hiệu lực của văn bản: 15/11/2012.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan