VĂN BẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Giá trị gia tăng tính đến thời điểm ngày 20/03/2018, bao gồm:

 1. Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 01/01/2009.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia ngày 19/06/2013. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 01/01/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Luật số 106/2016/QH13 ban hành ngày 06/04/2016 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi 2016. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 01/01/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 5. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH ngày 15/01/2016 hợp nhất Luật Thuế Giá trị gia tăng do Văn phòng Quốc hội ban hành. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 28/04/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
   
 6. Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 13/08/2013.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 7. Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 01/01/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 8. Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 01/07/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 9. Nghị định số 06/VBHN-BTC ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật Thuế Giá trị gia tăng. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 01/04/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 10. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 11. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế. Ngày hiệu lực: 15/11/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 12. Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/04/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 13. Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/02/2018.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 14. Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 15. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 15/11/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 16.  Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về Thuế Giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 17. Thông tư số 16/VBHN-BTC ngày 17/06/2015 của Bộ Tài chính (văn bản hợp nhất) về hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 17/06/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 18. Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 12/08/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 19. Thông tư (1) hợp nhất số  13/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng. Ngày hiệu lực của văn bản: ngày 15/05/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 20. Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài Chính về sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính). Ngày hiệu lực của văn bản: Ngày 15/12/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 21. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Thuế Giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về Thuế Thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 30/07/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 22. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 VÀ thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/09/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 23. Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2013 và áp dụng cho các kỳ khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/7/2013.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 24. Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật Thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật Thuế giá trị gia tăng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 25. Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 26. Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/08/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 27. Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/09/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 28. Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/04/2017 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 29. Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 30. Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 về hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2018.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 31. Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế về hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT, kê khai hóa đơn bỏ sót, kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 32. Công văn 373/TCT-KK ngày 06/02/2017 của Tổng cục thuế về việc giải quyết vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13 và khai bổ sung hoàn thuế GTGT trên hồ sơ khai thuế.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan