VĂN BẢN THUẾ MÔN BÀI

28/09/2018

Các văn bản về Luật thuế môn bài còn có hiệu lực đến năm 2017, bao gồm:

 1. Luật số 97/2015/QH13, ngày 25/11/2015 của Quốc hội quy định về phí và lệ phí.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Nghị định 139/2016/NĐ-CP, ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Ngày hiệu lực của văn bản: ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Thông tư 302/2016/TT-BTC, ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài. Ngày hiệu lực của văn bản: ngày 01/01/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan