VĂN BẢN THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Thuế nhà thầu nước ngoài còn hiệu lực tính đến năm 2017, bao gồm:

 

  1. Thông tư 103/2014/TT-BTC, ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/10/2014.
    –  Download.doc
    –  Download.pdf
  2. Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tai Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ 01/01/2009.
    –  Download.doc
    –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan