VĂN BẢN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

20/11/2017

Các văn bản hiện hành về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tính đến thời điểm 15/05/2017, bao gồm:

 1. Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc hội khóa 12. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/07/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Thông tư hợp nhất số 10/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 5. Công văn số 3945/TCT-CS ngày 30/08/2016 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn vướng mắc về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf

 

Facebook Comments

Bài viết liên quan