VĂN BẢN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp tính đến thời điểm 16/03/2018, gồm:

 1. Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2009.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf             
 2. Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2014;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 của Văn phòng Quốc hội về Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Ngày hiệu lực của văn bản: 11/12/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 5. Nghị định hợp nhất số 12/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 của Bộ Tài Chính  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngày hiệu lực thi hành 15/02/2014;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 6. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Ngày hiệu lực của văn bản: 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 7. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về Thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 15/11/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 8. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều về các Nghị định và thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2015;
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 9. Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/02/2018.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 10. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Ngày hiệu lực của văn bản: 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 11. Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 15/11/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 12. Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về Thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Ngày hiệu lực của văn bản: 06/08/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 13. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/09/2014.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 14. Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27/09/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính vi môThông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2013.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 15. Thông tư 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31/12/2012.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 16. Thông tư 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chính sách Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 17. Thông tư hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Ngày hiệu lực của văn bản: 14/09/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf 
 18. Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Ngày hiệu lực của văn bản: 28/06/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 19. Thông tư hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Ngày hiệu lực của văn bản: 15/05/2017.
  –  Download.doc 
  –  Download.pdf
 20. Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 về hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2018.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan