VĂN BẢN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt tính đến thời điểm 20/04/2017, bao gồm:

 1. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/04/2009.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/07/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 5. Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/01/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 6. Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/07/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 7. Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 8. Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 9. Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính), có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 10. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016 của Văn phòng Quốc hội. Ngày hiệu lực 28/04/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 11. Thông tư hợp nhất số 12/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 12. Nghị định hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan