VĂN BẢN THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

28/09/2018

Các văn bản hiện hành về Luật Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu tính đến thời điểm 17/04/2017, bao gồm:

 1. Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/09/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/09/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Nghị định số 24/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ Quy định thuế suất Thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016. Ngày hiệu lực của văn bản: 14/03/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức Thuế tuyệt đối, Thuế hỗn hợp, Thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch Thuế quan. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 5. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngày hiệu lực của văn bản: 01/04/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 6. Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Ngày hiệu lực của văn bản: 16/11/2015.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 7. Thông tư số 128/2016/TT-BTC ngày 09/08/2016 của Bộ Tài chính quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CPngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngày hiệu lực của văn bản: 23/09/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 8. Thông tư số 03/2017/TT-BCT ngày 03/03/2017 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan Nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017. Ngày hiệu lực của văn bản: 17/04/2017 đến hết ngày 31/12/2017.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 9. Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 10. Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan