Xử lý số Thuế ân định tăng thêm đối với hàng hóa nhập khẩu

02/10/2018

Công văn số 54152/CT-TTHT ngày 02/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xử lý số thuế ân định tăng thêm đối với hàng hóa nhập khẩu, theo đó:

Trường hợp Công ty vi phạm quy định về kê khai thuế theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 45/2016/QĐ-CP, không thuộc các trường hợp trốn thuế, giạn lận thuế theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định 45/2016/QĐ-CP dẫn đến phát sinh số thuế nhập khẩu theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan thì:

  • Về thuế GTGT: Công ty được kê khai, khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan nếu đáp ứng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC;
  • Về thuế TNDN: Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN số tiền thuế nhập khẩu đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan Hải quan nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với số tiền nộp phạt về hành vi vi phạm hành chính (khai thiếu khoản phải cộng vào giá trị tính thuế hàng nhập khẩu, khai sai mã số hàng hóa, thuế suất hàng nhập khẩu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp) và số tiền chậm nộp phạt (nếu có), Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Chi tiết Công văn số 54152/CT-TTHT ngày 02/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội:

View Fullscreen
Facebook Comments

Bài viết liên quan