VĂN BẢN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

29/06/2019

Các văn bản hiện hành về Luật quản lý Thuế tính đến thời điểm 27/06/2019, gồm:

 1. Luật số 78/2006/QH11 ngày 29/11/20006 của Quốc hội về Luật quản lý Thuế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 2. Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 3. Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội về Luật Quản lý thuế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 4. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/3013 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2013.
  –  Download.doc
  –  
  Download.pdf
 5. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
 6. Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về đăng ký Thuế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/08/2016.
  –  Download.doc
  –  Download.pdf
Facebook Comments

Bài viết liên quan