QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

10/09/2019

Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về Thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014:

Download.doc

View Fullscreen
Facebook Comments