Thuế TNCN đối với khoản truy lĩnh nợ lương

02/10/2018

Công văn số 56284/-TTHT ngày 13/08/2018 của Cục thuế TP Hà Nội trả lời về thuế TNCN đối với khoản truy lĩnh nợ lương, theo đó:

Trường hợp Công ty chi trả khoản truy lĩnh phần nợ lương năm 2016 cho người lao động thì khoản truy lĩnh nợ lương này được tính vào thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động trong kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chi trả theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

 

Chi tiết công văn 56284/-TTHT ngày 13/08/2018:

View Fullscreen
Facebook Comments